به نام خدا

درس سرپرستی و مدیریت کارآمد

1)     یک تعریف برای «سازمان» بنویسید.

2)     تعریف فرآیندی مدیریت را بنویسید.

3)     عناصر مدیریتی از دیدگاه گیولیک در (POSDCORB) خلاصه شده، به ترتیب، آنها را نام ببرید.

4)     پنج عنصر مدیریت از دیدگاه هنری فایول کدامند، نام ببرید.

5)     سطوح مدیریت و حیطه‌ی وظیفه هر سطح را بنویسید.

6)      با کشیدن نمودار مربوطه، میزان مهارت‌های فنی، نظری و انسانی مدیران پایه(سرپرستان) را با مدیران عالی مقایسه کنید.

7)     کدامیک از مهارت‌ها، در هر سه سطح مدیریت، به یک نسبت، مورد نیاز است؟

8)     مفهوم «سرپرست» را بنویسید.

9)     تعریف «سازماندهی»، «برنامه‌ریزی»، «هماهنگی»، «رهبری» و «کنترل» را بنویسید.

10)  تعریف کلی ارتباط مؤثر را بنویسید

11)  چهار مورد از روش های برقرار کردن ارتباط در سازمان را بنویسید.

12)  مفهوم این جمله چیست: «منظور توجه کردن به عقاید و افکار دیگران و فهمیدن منظور آنان و فهماندن عقاید و افکارمان به دیگران است»

الف-‌ همدلی                   ب-‌ همدردی              ج-‌ برابری                 د-‌ مثبت نگری

13)  مفهوم این جمله چیست: «هر چه افراد از یکدیگر اطلاعات بیشتری داشته باشند، راحت تر ارتباط برقرار می کنند.»

الف-‌ همدلی              ب-‌ همدردی              ج-‌ برابری                 د-‌ آشکارسازی

14)  در رعایت اصول ارتباط مؤثر، خود را برتر داشتن، به دیگری فرصت سخن گفتن ندادن، تکبر ورزیدن، انتقاد و نصیحت کردن مستقیم و خود را آگاه‌تر تصور کردن، شرایط …………. را مخدوش و ارتباط را دشوار می‌سازد.

15)  همدردی، که بهتر است به جای آن اصطلاح « …………… »را به کار ببریم، تلاشی است برای درک احساسات دیگران.

16) هدف کلی مشاوره با کارکنان چیست؟

17)  سه مورد از دلایل برگزاری یک جلسه مشاوره با کارمندان را بنویسید

18)  روش مشاوره ترکیبی را تشریح کنید.

19)  در مورد مشاوره انضباطی، هر چه می دانید، بنویسید.

20)  چهار مورد از آفات مشاوره را بنویسید.

21) مديريت در چه اختلافاتي بايد دخالت كند؟ توضیح دهید.

22) براساس اعتقادات هنری فایول، «اصل وحدت فرماندهی» و «سلسله مراتب» را تعریف کنید.

23) اصول تفويض اختيار یا واسپاری را نوشته، به اختصار شرح دهید.

24) تفویض اختیار یعنی چه؟

25) چهار مورد از ویژگی‌های بوروکراسی را از نظر وبر نام ببرید.

26) كار راهه شغلي بر مبناي شايستگي، چیست؟.

27) شرح وظایف شغلی چیست؟ تعریف کنید.

28) سه مورد از موارد استفاده از شرح وظایف شغلی را بنویسید.

29) تسهیلگر یا دبیر جلسه، چه وظیفه ای دارد؟

30) اعضای جلسه، باید قواعد جلسه را رعایت کنند، این قواعد چیست؟ نام ببرید.

31)  دو مورد از دلایل تهیه آئین نامه اجرایی و پرسنلی را بنویسید.

32)  دو مورد از فنون توسعه مسیر شغلی را به انتخاب خودتان نام برده و تشریح کنید.

33)  انگیزش را تعریف کرده، سه جزء مهم آن را نام ببرید.

34) سه مورد از الگوهای انگیزشی را نام برده و تشریح کنید.

35)  عوامل انگیزاننده در الگوی هرزبرگ، کدامند؟

36)  الگوی X و Y را شرح دهید.

37)  سه نیاز اساسی از نظر آلدرفر برای انگیزش چیست؟

38)  پنج طبقه نیازهای مورد اشاره در الگوی مازلو را نام ببرید؟

39)  اصول روانشاسی کارکنان در ارتباطات مؤثر را که در زیر آمده، شرح دهید:

الف- توجه به نیازهای مشترک:

ب- توجه به تفاوت های فردی:

40) منشی جلسه، چه فردی است؟

 

 

به نام خدا

درس برنامه ریزی و کنترل پروژه

1-      تصمیم گیری را تعریف کنید و دو عامل اساسی در هر تصمیم گیری را برشمارید.

2-      دو مورد از دام های تصمیم گیری را بنویسید.

3-      تصمیم سازی، وظیفه کیست؟

4-      تصمیمات عمومی که باید یک مدیر برای «برنامه ریزی» انجام دهد، کدامند؟

5-      فرمول یک تصمیم اثربخش را که همان ویژگی های یک تصمیم اثربخش است، بنویسید.

6-      «تصمیم برنامه ریزی شده» و «تصمیم برنامه ریزی نشده» را از نظرتکنیک های برنامه ریزی و همین طور از نظر نوع تصمیم، با هم مقایسه کنید.

7-     به نظر هربرت سايمون، تصميم گيري، .............. مديريت است و حتي مي توان مديريت را مترادف با آن دانست.

منظور از این مفاهیم چیست؟ (حل مشکل - رفع مشکل – دفع مشکل – جذب مشکل)

8-     الگوي ................... اصولاً بر اين مبنا استوار است که تصميم گيرنده در جستجوي به حداکثر رساندن رضايت به وسيله اتخاذ و اجراي تصميم است.

9-     مدل‌های مختلفی برای پیش‌بینی اخذ تصمیم و تجزیه و تحلیل فعالیت‌های مدیریتی وجود دارد، آنها را فقط نام ببرید.

10- منظور از مدل‌های ترسیمی تصمیم‌گیری چیست؟

11- مدل مطلوب تصمیم‌گیری چیست؟

12- تصمیم‌گیری براساس میزان اطمینان، به چند دسته تقسیم می‌شود؟، نام ببرید.

13- یکی از تعاریف «برنامه‌ریزی» را بنویسید.

14- انواع برنامه‌ریزی از نظر مکانی را کدامند؟

15- چهار مورد از ویژگی‌های یک برنامه خوب را بنویسید.

16-  در مورد رابطه برنامه‌ریزی و کنترل، بحث کنید.

17- تعریف برنامه‌ریزی عملیاتی را بنویسید.

18- منظور از «هدف مشخص» چیست؟

19- سلسله مراتب اهداف کدامند؟

20- تعریف «پروژه» را بنویسید.

21- به طور عام در هر پروژه، چهار مرحله (فاز) متفاوت و متمایز، قابل تعریف می باشد. این چهار مرحله را نام ببرید.

22- عده‌اي به غلط ............. پروژه را همان اهداف پروژه مي‌دانند، در حالي كه اهداف پروژه شامل فاكتورهاي مهم تعيين ميزان موفقيت در اجراي پروژه مي‌باشد.

23- منظور از اهداف پروژه چیست؟

24- در تنظیم «بیانیه هدف پروژه»، سه عامل مهم باید رعایت شود، آن سه عامل چیست؟

25- سه مورد از دلايل نياز به تجزيه و تفكيك پروژه به اجزاي آن را بنویسید.  

26-  «ساختار شكست كار»، یعنی چه؟

27- روش‌های برآورد مدت زمان فعالیت‌ها را نام ببرید.

28- نمودار «گانت» چیست؟ شرح دهید.

29- کنترل های مرسوم در «کنترل پروژه» را نام ببرید.

30- مراتب شکست «طرح» را تا سطح «پاره کار» بنویسید.

 

 

+ نوشته شده توسط عباس نورزایی در شنبه چهاردهم اسفند ۱۳۸۹ و ساعت 9:9 |